تبلیغات
!!!چی بودیم... چی شدیم - 234. رمز: جواب معما: یه روز یه کلاغی به جمعی از پرنده ها میرسه و میپرسه شما چند نفر هستین؟ یکی از پرنده ها میگه " ما و ما و نصفِ ما، نیمه ای از نصفِ ما، گر تو هم با ما شوی، جملگی صد میشویم!" تعداد پرنده ها چند نفر بوده؟!